K đang là học sinh lớp 11 nên không thực hiện được quyền dân chủ nào dưới đây?

Xuất bản: 10/11/2020 - Cập nhật: 10/11/2020 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

K đang là học sinh lớp 11 nên không thực hiện được quyền dân chủ nào dưới đây?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd 11 mới nhất

X