Joe hardly turns off the lights at night, ?

Xuất bản: 14/06/2023 - Cập nhật: 14/06/2023 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
Joe hardly turns off the lights at night, _______?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh Thi mới nhất

X