Jenifer rejected the job offer. She now regrets it.

Xuất bản: 24/04/2024 - Cập nhật: 24/04/2024 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.
Jenifer rejected the job offer. She now regrets it.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh Thi mới nhất

X