It was really kind .... you to help poor people.

Xuất bản: 02/11/2020 - Cập nhật: 26/09/2023 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống:
It was really kind .... you to help poor people.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

It was really kind of you to help poor people. (Bạn thật sự rất tốt bụng khi giúp đỡ người nghèo.)
Cấu trúc "It was really kind of you to do something" dùng để nói rằng việc ai đó đã làm hoặc đã nói được đánh giá cao hoặc được hoan nghênh.

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ pháp tiếng anh Test mới nhất

X