___________it was late, we decided to take a taxi home.

Xuất bản: 17/11/2020 - Cập nhật: 02/10/2023 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

_____ it was late, we decided to take a taxi home.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Because it was late, we decided to take a taxi home.
Tạm dịch: Bởi vì đã muộn, chúng tôi quyết định bắt taxi về nhà.
Giải thích:
- Because + mệnh đề: Bởi vì ... (Because + S + V + (O).)
- Since : bởi vì, kể từ khi
- Because of : bởi vì (Because of + pro (noun)/ noun phrase, Mệnh đề)
- Although : mặc dù

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 10 mới nhất

X