In spite of my father is old , he still goes to work

Xuất bản: 07/12/2020 - Cập nhật: 20/10/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

In spite of my father is old , he still goes to work

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

In spite of -> Although
Cách dùng In spite of, Although
In spite of + N / V-ing
Athough + S + V
Do phía sau là một mệnh đề nên không thể dùng In spite of mà phải dùng Although.
Dịch nghĩa: Tuy bố tôi đã có tuổi, ông vẫn đi làm

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 12 mới nhất

X