I'm sorry I have to leave so early. He said.

Xuất bản: 04/12/2020 - Cập nhật: 04/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentences that is closest in meaning to each of the following question.
"I'm sorry I have to leave so early." He said.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 12 mới nhất

X