I'm going to stay with my uncle for about 3 weeks.

Xuất bản: 17/11/2020 - Cập nhật: 17/11/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Rewrite sentences without changing the meaning
I'm going to stay with my uncle for about 3 weeks.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

cấu trúc spend + thời gian + Ving: dành thời gian làm gì
Dịch: Tôi sẽ dành 3 tuần để ở nhà bác.

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 10 mới nhất

X