it marked the boundary between the old City of London and Westminster

Xuất bản: 21/08/2020 - Cập nhật: 07/09/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

(iii)

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

This gate is, in actual fact, not called a gate at all; its name is Temple Bar, and it marked the boundary between the old City of London and Westminster.
boundary: ranh giới, biên giới
Các từ còn lại:
division: sự phân chia
part: phần
line: đường, tuyến

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh Thi mới nhất

X