If you want to raise rents, you have to .......... the housing first.

02/12/2020 229

Câu Hỏi:
If you want to raise rents, you have to .......... the housing first.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Đáp án: B
detect (v): phát hiện
upgrade (v): nâng cấp
demolish (v): phá hủy
farmer (v): xây dựng
=> If you want to raise rents, you have to upgrade the housing first.

Tạm dịch:
Nếu bạn muốn tăng tiền thuê nhà, trước tiên bạn phải nâng cấp ngôi nhà đã.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X