I am sure he said something terrible to her because of her red eyes.

Xuất bản: 14/06/2023 - Cập nhật: 14/06/2023 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is CLOSEST in meaning to each of the following questions.
I am sure he said something terrible to her because of her red eyes.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh Thi mới nhất

X