I am sure Dan is at home because the lights are on.

Xuất bản: 24/04/2024 - Cập nhật: 24/04/2024 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions
I am sure Dan is at home because the lights are on.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh Thi mới nhất

X