I ........ a very beautiful child while I was walking on the beach.

Xuất bản: 04/12/2020 - Cập nhật: 04/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
I ........ a very beautiful child while I was walking on the beach.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

I saw a very beautiful child while I was walking on the beach.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 12 mới nhất

X