I _______ you at 9 tomorrow morning. Will that be OK?At 9? No, I _______

Xuất bản: 17/11/2020 - Cập nhật: 17/11/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

"I _______ you at 9 tomorrow morning. Will that be OK?"
"At 9? No, I _______ shopping with my mother."

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Giải thích: ở ô trống thứ nhất ta có mốc thời gian "tomorrrow morning" nên động từ chia thời tương lai đơn will V. Ta dùng will be Ving để diễn tả hành động sẽ đang diễn ra tại một thời điểm xác định trong tương lai.

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 10 mới nhất

X