Home is place where I feel heaven and my parents are the reason __________ (11)

Xuất bản: 24/08/2020 - Cập nhật: 24/08/2020 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Home is place where I feel heaven and my parents are the reason __________ (11) it. We, as a family have spent the best times of life. Only when we are at home, we feel happy. Both my father __________ (12) mother are working. __________ (13), we find time to share our daily experiences. My mother __________ (14) extra care to prepare the most delicious food I like and she is my best friend. My father has always been my best companion and I would say he is my mentor. Without my parents, I __________ (15) what I am today. I love my parents very much and we always wish to be the lovable family as we are now, ever.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Cụm từ “the reason for st”: lý do cho việc làm gì. Dịch cả câu: Nhà là nơi tôi cảm thấy như thiên đường và bố mẹ tôi là lý do cho chuyện đó.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Cụm từ “both…and…”: cả…và… Dịch: Cả bố và mẹ tôi đều đang làm việc.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

“However” đứng đầu câu, theo sau là dấu phẩy, mang nghĩa “tuy nhiên”. Dịch cả câu: Tuy nhiên, chúng tôi vẫn tìm thấy thời gian chia sẻ mọi việc xảy ra trong ngày.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Cụm từ take care: chăm lo. Dịch cả câu: Mẹ tôi dành thêm thời gian chuẩn bị món ăn tôi thích và là người bạn thân nhất của tôi.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Biến thể câu điều kiện loại 3: “without + N, S + would have P2”. Dịch cả câu: Nếu không có bố mẹ, tôi sẽ không được như ngày hôm nay.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 10 mới nhất

X