Hội nghị thành lập Đảng 3 - 2 - 1930 đã thông qua:

Xuất bản: 08/09/2020 - Cập nhật: 08/09/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Hội nghị thành lập Đảng 3 - 2 - 1930 đã thông qua:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Hội nghị thành lập Đảng 3 - 2 - 1930 đã thông qua Chính cương, Sách lược và Điều lệ vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 12 mới nhất

X