Học sinh lớp 10B, Trường Trung học phổ thông Q là một tập thể lớp học giỏi, tích

16/10/2020 133

Câu Hỏi:
Học sinh lớp 10B, Trường Trung học phổ thông Q là một tập thể lớp học giỏi, tích cực tham gia các hoạt động xã hộc như xóa đói giảm nghèo, phòng chống các tệ nạn xã hội do nhà trường tổ chức. Việc làm của học sinh lớp 10B là thực hiện trách nhiệm nào của công dân học sinh?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Học sinh lớp 10B, Trường Trung học phổ thông Q là một tập thể lớp học giỏi, tích cực tham gia các hoạt động xã hộc như xóa đói giảm nghèo, phòng chống các tệ nạn xã hội do nhà trường tổ chức. Việc làm của học sinh lớp 10B là thực hiện trách nhiệm xây dựng Tổ quốc của công dân học sinh.

Hoàng Việt (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd 10 mới nhất

X