Hoạt động nào sau đây của cơ thể phải dựa vào quá trình nguyên phân ?

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 20/10/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Hoạt động nào sau đây của cơ thể phải dựa vào quá trình nguyên phân ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Qúa trình sinh trưởng của các mô và cơ quan của cơ thể đều phải dựa vào quá trình nguyên phân

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Đặc điểm nào sau đây có ở giảm phân mà không có ở nguyên phân?

Đặc điểm có ở giảm phân mà không có ở nguyên phân là xảy ra sự tiếp hợp và có thể có hiện tượng trao đổi chéo

Trong nguyên phân, hiện tượng các NST kép co xoắn lại có ý nghĩa gì?

Trong nguyên phân, hiện tượng các NST kép co xoắn lại có ý nghĩa thuận lợi cho sự phân li.
Nhắc lại quá trình nguyên phân:
- Kì đầu: NST bắt đầu đóng xoắn và co ngắn nên có hình thái rõ rệt. Các NST kép dính vào các sợi tơ của thoi phân bào ở tâm động.

Trong quá trình hình thành túi phôi ở thực vật có hoa, sau giảm phân, có mấy lần nguyên phân?

Sự hình thành túi phôi ở thực vật có hoa trải qua 1 lần giảm phân và 3 lần nguyên phân

Hiện tượng dãn xoắn của NST trong nguyên phân có ý nghĩa gì?

Hiện tượng dãn xoắn của NST trong nguyên phân có ý nghĩa là thuận lợi cho sự nhân đôi ADN, NST

Sự sinh trưởng của nhóm động vật nào không đặc trưng bởi quá trình nguyên phân

Sự sinh trưởng của nhóm động vật không đặc trưng bởi quá trình nguyên phân là động vật nguyên sinh
Động vật nguyên sinh phân bào theo cách trực phân (không có thoi phân bào).

Sự sinh trưởng của nhóm động vật nào đặc trưng bởi quá trình nguyên phân

Sự sinh trưởng của nhóm động vật nào đặc trưng bởi quá trình nguyên phân: Động vật có biến thái hoàn toàn; Động vật có biến thái không hoàn toàn và Động vật có xương sống.

Ở thực vật, trong tế bào sinh dưỡng có bộ NST 2n đã nhân đôi nhưng thoi vô sắc không hình thành, bộ NST không phân li. Nếu hiện tượng này xảy ra ở lần nguyên phân thứ 10 của hợp tử sẽ tạo thành

Nếu hiện tượng thoi vô sắc không hình thành, bộ NST không phân li xảy ra ở lần nguyên phân thứ 10 của hợp tử sẽ tạo thành thể khảm tứ bội.
Giải thích:
Sự không phân li bộ NST trong lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử sẽ tạo ra 1 tế bào 4n, tế bào này sau lần nguyên phân thứ 10 sẽ phát triển thành thể khảm tứ bội trên cây lưỡng bội.

Ở thực vật, trong tế bào sinh dưỡng có bộ NST 2n đã nhân đôi nhưng thoi vô sắc không hình thành, bộ NST không phân li. Nếu hiện tượng này xảy ra ở lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử sẽ tạo thành?

Sự không phân li bộ NST trong lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử sẽ tạo ra 1 tế bào 4n, tế bào này phát triển thành cây con và thành cơ thể tứ bội.

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X