Hòa tan hết m gam hỗn hợp X gồm MgO, CuO và Fe2O3 bằng dung dịch HCl, thu được

Xuất bản: 09/09/2020 - Cập nhật: 09/09/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Hòa tan hết m gam hỗn hợp X gồm MgO, CuO và Fe2O3 bằng dung dịch HCl, thu được dung dịch Y. Cho toàn bộ Y tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được (m + 5,4) gam kết tủa. Biết trong X, nguyên tố oxi chiếm 25% khối lượng. Giá trị của m là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Hòa tan hết m gam hỗn hợp X gồm MgO, CuO và Fe2O3 bằng dung dịch HCl, thu được dung dịch Y. Cho toàn bộ Y tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được (m + 5,4) gam kết tủa. Biết trong X, nguyên tố oxi chiếm 25% khối lượng. Giá trị của m là 19,2g. Giải
Đặt nO(X) = x, bảo toàn điện tích O2- → nOH- trong ↓ = 2x
→ m – 16x + 17.2x = m + 5,4 → x = 0,3
→ m = 16x/25% = 19,2 gam

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X