Hòa tan a gam Na2O vào 200 ml dung dịch HCl 0,1 M. Để trung hòa dung dịch thu

Xuất bản: 02/12/2020 - Cập nhật: 02/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Hòa tan a gam Na2O vào 200 ml dung dịch HCl 0,1 M. Để trung hòa dung dịch thu được sau phản ứng cần 50 ml dung dịch H2SO4 0,2M. Giá trị của a bằng:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Na2O+ H2O→ 2NaOH
0,02 0,02+0,02
NaOH+ HCl→ NaCl + H2O
0,02 0,02
2NaOH dư+ H2SO4→ Na2SO4+ 2H2O
0,02 0,01
Do đó a=mNa2O
= 0,02.62= 1,24 gam

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X