Hoa doesn't come to class today because she's contracted a serious illness.

Xuất bản: 24/04/2024 - Cập nhật: 24/04/2024 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Hoa doesn't come to class today because she's contracted a serious illness.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh Thi mới nhất

X