Hình ảnh nào không xuất hiện trong hai câu cuối của bài thơ Điểu minh giản?

Xuất bản: 04/12/2020 - Cập nhật: 04/12/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Hình ảnh nào không xuất hiện trong hai câu cuối của bài thơ Điểu minh giản?
Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm bài Khe chim kêu

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Trong hai câu thơ cuối của bài thơ Khe chim kêu (Điểu minh giản) không xuất hiện hình ảnh: sao.

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 10 mới nhất

X