He lost his job three months ago.

Xuất bản: 26/05/2021 - Cập nhật: 21/05/2024 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

He lost his job three months ago.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

It is... since S + V_ed: dùng để chỉ khoảng thời gian điều gì đã xảy ra

⇒ It is three months since he lost his job.

Tạm dịch: Đã ba tháng kể từ khi anh ấy mất việc.

  • A. Đã ba tháng kể từ khi anh ấy mất việc.
  • B. Đã ba tháng kể từ khi anh ấy mất việc.
  • C. Đã ba tháng rồi anh ấy mất việc.
  • D. Đã ba tháng kể từ khi anh ấy mất việc.

⇒ Đáp án: B. Đã 3 tháng kể từ khi anh ấy mất việc.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh Thi mới nhất

X