He is believed be the best player in our team.

Xuất bản: 07/12/2020 - Cập nhật: 07/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Mark the letter A, B, C, D on your answer sheet to show the underlined part that needs correction.
He is believed be the best player in our team.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 12 mới nhất

X