He eventually________ his disability to achieve some business success.

Xuất bản: 03/11/2020 - Cập nhật: 24/10/2023 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

He eventually________ his disability to achieve some business success.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

He eventually overcame his disability to achieve some business success.
Dịch: Ông ấy cuối cùng cũng vượt qua hoàn cảnh khuyết tật của mình và thành công trong kinh doanh.

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm từ vựng tiếng anh Test mới nhất

X