He drives me to the edge because he never stops talking.

Xuất bản: 26/05/2021 - Cập nhật: 28/08/2023 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.
He drives me to the edge because he never stops talking.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Nhận biết: Bài về từ vựng.
Kiến thức
Drive sb to the edge(v): làm ai tức lên
A. frighten: đe dọa
B. move: làm ai cảm động
C. steer : lái xe
D. irritate: làm ai tức giận
=> Chọn đáp án D.
He irritates me because he never stops talking.
Tạm dịch: Anh ta làm tôi tức giận bởi vì anh ta không dừng việc nói chuyện lại.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

The word clashes in paragraph 1 is closest in meaning to ….

The word clashes in paragraph 1 is closest in meaning to arguments. (Từ clashs trong đoạn 1 có nghĩa gần nhất với tranh luận.)
Giải thích
Kiến thức về từ đồng nghĩa
clashes: đụng độ, xung đột, mâu thuẫn
chances: cơ hội
benefits: lợi ích
arguments: tranh luận, tranh cãi
worries: lo lắng

The word negative in paragraph 4 is closest in meaning to

The word negative in paragraph 4 is closest in meaning to harmful. (Từ "negative" trong đoạn 4 gần nghĩa nhất với ​có hại.)
Giải thích
negative: tiêu cực
positive: tích cực
minimal: tối thiểu
interesting: thú vị
harmful: có hại

The word intelligent in paragraph 2 is closest in meaning to .........

The word intelligent in paragraph 2 is closest in meaning to clever.

The word insight in paragraph 3 is closest in meaning to .........

The word insight in paragraph 3 is closest in meaning to understanding.

The word tasks in paragraph 3 is closest in meaning to .........

The word tasks in paragraph 3 is closest in meaning to jobs

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.
I haven't met my grandparents for five years.

Giải thích:

Nghĩa của câu đã cho : "Tôi chưa gặp ông bà tôi cách đây 5 năm rồi"

A. Tôi thường gặp ông bà của tôi 5 năm trước => sai nghĩa
B. Lần cuối tôi gặp ông bà của tôi là vào 5 năm trước => đúng
C. Tôi gặp ông bà của tôi trong 5 năm => sai nghĩa

The word advances in paragraph 2 is closest in meaning to ___.

The word advances in paragraph 2 is closest in meaning to developments.

Question 41. The word popular in paragraph 2 is closest in meaning to _____.

The word popular in paragraph 2 is closest in meaning to favoured. 

Question 44. The word collide is closest in meaning to _____.

The word collide​ is closest in meaning to hit.

Question 49. The word perceive is closest in meaning to _____.

The word perceive is closest in meaning to detect.

đề trắc nghiệm tiếng anh Thi mới nhất

X