He didn't study hard. He got bad marks.

Xuất bản: 17/04/2024 - Cập nhật: 17/04/2024 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.
He didn't study hard. He got bad marks.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh Thi mới nhất

X