He coughs a lot. Has he got any __________ diseases so far?

Xuất bản: 17/11/2020 - Cập nhật: 17/11/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences
He coughs a lot. Has he got any __________ diseases so far?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

respiratory disease: bệnh đường hô hấp
Dịch: Anh ấy ho nhiều quá. Trước đây anh ấy có tiền sử bệnh hô hấp không?

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 10 mới nhất

X