Hai lực F1và F2 song song, ngược chiều đặt tại hai đầu thanh AB có hợp

Xuất bản: 07/12/2020 - Cập nhật: 07/12/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Hai lực ${F}_{1}$và ${F}_{2}$ song song, ngược chiều đặt tại hai đầu thanh AB có hợp lực F đặt tại O cách A là 8 cm, cách B là 2 cm và có độ lớn F = 10,5 N. Độ lớn của ${F}_{1}$và ${F}_{2}$là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 10 mới nhất

X