Giai đoạn đánh dấu bước phát triển mới của phong trào giải phóng dân

Xuất bản: 07/04/2023 - Cập nhật: 07/04/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Giai đoạn đánh dấu bước phát triển mới của phong trào giải phóng dân tộc ở Mỹ latinh:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Giai đoạn đánh dấu bước phát triển mới của phong trào giải phóng dân tộc ở Mỹ latinh là từ những năm 60 đến những năm 70 của Thế kỷ XX. Vì trong khoảng thời gian này, các phong trào đấu tranh chống Mĩ và chế độ độc tài thân Mĩ giành độc lập ở nhiều khu vực ngày càng phát triển và giành nhiều thắng lợi.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử Thi mới nhất

X