Gía trị lớn nhất của dấu hiệu ở đây là bao nhiêu? Tìm tần số của nó

02/12/2020 9

Câu Hỏi:
Thời gian giải bài toán (tính theo phút) của học sinh lớp 7 được ghi lại trong bảng sau:

Gía trị lớn nhất của dấu hiệu ở đây là bao nhiêu? Tìm tần số của nó
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 7 mới nhất

X