Giả sử một nước có dân số là 20 triệu người, trong đó 9 triệu người có việc làm

Xuất bản: 03/11/2020 - Cập nhật: 21/09/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Giả sử một nước có dân số là 20 triệu người, trong đó 9 triệu người có việc làm và 1 triệu người thất nghiệp. Tỉ lệ thất nghiệp của nước này là bao nhiêu?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Tỉ lệ thất nghiệp của nước này là 10%.
Giải chi tiết:
Gọi L là lực lượng lao động, E là số lao động có việc làm và U là số lao động thất nghiệp.
Ta có: L = E + U = 9 + 1 = 10
Theo công thức tính tỷ lệ thất nghiệp (u) ta có:
u = (U/L) x 100% = (1/10) x 100% = 10 %

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Giả sử một nước có dân số là 40 triệu người, trong đó 18 triệu người có việc làm và 2 triệu người thất nghiệp. Tỉ lệ thất nghiệp của nước này là bao nhiêu?

Tỉ lệ thất nghiệp của nước này là 0,1.

Giải chi tiết:
Gọi L là lực lượng lao động, E là số lao động có việc làm và U là số lao động thất nghiệp.
Ta có: L = E + U = 18 + 2 = 20
Theo công thức tính tỷ lệ thất nghiệp (u) ta có:
u = (U/L) x 100% = (2/20) = 0,1.

Tỉ lệ thất nghiệp ở nước ta hiện nay vẫn còn cao chủ yếu do

Tỉ lệ thất nghiệp ở nước ta hiện nay vẫn còn cao chủ yếu do lao động tăng, kinh tế còn chậm phát triển.

Giải thích chi tiết:
Tỉ lệ thất nghiệp ở nước ta phổ biến ở khu vực thành thị, chủ yếu do thành thị tập trung đông dân cư trong khi kinh tế còn chậm phát triển, chưa đáp ứng đủ nhu cầu việc làm cho lao động, trong khi đó lao động thành thị ngày càng tăng (lao động từ nông thôn lên).

Tỉ lệ thất nghiệp được định nghĩa là:

Tỉ lệ thất nghiệp được định nghĩa là số người thất nghiệp chia cho lực lượng lao động. Tỉ lệ thất nghiệp là một chỉ số thống kê được sử dụng để đo lường phần trăm người lao động mà không có việc làm trong một nhóm dân số cụ thể, thường là trong một quốc gia hoặc khu vực. Nó thể hiện sự chênh lệch giữa .....

Biện pháp chủ yếu để giảm bớt tỉ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị nước ta là

Khu vực thành thị hoạt động kinh tế chủ yếu là công nghiệp và dịch vụ, nền kinh tế và khoa học – kĩ thuật phát triển nên thị trường lao động cũng phát triển sâu rộng, đòi hỏi chất lượng lao động cao. Trong khi đó, không ít ngành nghề đào tạo lại không phù hợp với yêu cầu của thị trường, phần lớn lao...

Với L là lực lượng lao động, E là số lao động có việc làm, và U là số lao động thất nghiệp, thì tỉ lệ thất nghiệp được tính bằng:

Với L là lực lượng lao động, E là số lao động có việc làm, và U là số lao động thất nghiệp, thì tỉ lệ thất nghiệp được tính bằng: u = (U/L) x 100% = [(L-E)/L] x 100% = (1-E/L) x 100%

đề trắc nghiệm các môn đại cương học mới nhất

X