Find out the synonym of the underlined word from the options below: If income

02/12/2020 40

Câu Hỏi:
Choose the best word or phrases to complete the following sentences
Find out the synonym of the underlined word from the options below: If income remains significant, we either have not discovered the correct mechanism, or income may not be a simple indicator.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Đáp án: B
discover (v): khám phá
exploit (v): khai thác
detect (v): phát hiện
look (v): nhìn
search (v): tìm kiếm
=> discover = detect
=> If income remains significant, we either have not detected the correct mechanism, or income may not be a simple indicator.

Tạm dịch:
Nếu thu nhập vẫn còn đáng kể, chúng tôi hoặc chưa phát hiện ra cơ chế chính xác, hoặc thu nhập có thể

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X