Find out the synonym of the underlined word from the options below: By providing

Xuất bản: 02/12/2020 - Cập nhật: 02/12/2020 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Choose the best word or phrases to complete the following sentences
Find out the synonym of the underlined word from the options below: By providing a variety of options, she believed each inhabitant can use the town as he/she wishes.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A


Đáp án: A
inhabitant (n): dân cư
resident (n): dân cư
worker (n): công nhân
farmer (n): nông dân
president (n): chủ tịch
=> resident = inhabitant
=> By providing a variety of options, she believed each resident can use the town as he/she wishes.

Tạm dịch:
Bằng cách cung cấp một loạt các lựa chọn, cô tin rằng mỗi cư dân có thể sống ở thị trấn như mong muốn.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X