Fill in each numbered blank with one suitable word or phrase. Silicon Valley is

02/12/2020 3,813

Câu Hỏi:
Fill in each numbered blank with one suitable word or phrase.

Silicon Valley is (1) _______ to hundreds of technology companies, so it comes as no surprise that San Jose has partnered with technological giant Intel to transform itself (2) _______ a smart city. San Jose and Intel will work (3) _______ to further the city's Green Vision initiative - a 15-year plan for economic growth, and improve (4) _______ which it launched in 2007. Intel expects to help San Jose create 25,000 clean-tech jobs, drive economic growth, and improve the city's environmental (5) _______. To achieve this (6) _______, Intel will work with the city to track real-time data on air quality, noise pollution, traffic flow, and other environmental and (7) _______concerns which it will then use to encourage (8) _______to reduce emissions by using public transportation or bicycles to get to work or school. Smart cities may sound like something of the distant future (9)_______ many people thought the same thing about smartphones and smart homes. Up to now, over 70 percent of American adults have owned a smartphone and 1.9 billion smart home devices have been installed. If smart cities are (10) _______like these other smart innovations, we will see them appear in our communities sooner rather than later.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Đáp án:
home (n): tổ ấm, mái nhà
house (n): ngôi nhà
shelter (n): chỗ ở, ẩn náu
housing (n): nơi ăn chỗ ở
=> Silicon Valley is home to hundreds of technology companies,...
Tạm dịch:
Thung lũng Silicon là ngôi nhà của hàng trăm công ty công nghệ,...
Đáp án cần chọn là: A
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Đáp án:
transform sth into sth: chuyển cái gì thành cái gì
=> so it comes as no surprise that San Jose has partnered with technological giant Intel to transform itself into a smart city.
Tạm dịch:
do đó không có gì đáng ngạc nhiên khi San Jose hợp tác với gã khổng lồ công nghệ Intel để biến mình thành một thành phố thông minh.
Đáp án cần chọn là: C
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Đáp án:
each other: lẫn nhau
together: cùng nhau
one another: 1 cái khác
themselves: chính họ
San Jose and Intel will work together to further the city's Green Vision initiative - a 15-year plan for economic growth,...
Tạm dịch:
San Jose và Intel sẽ hợp tác để tiếp tục sáng kiến ​​Tầm nhìn Xanh của thành phố - kế hoạch 15 năm cho tăng trưởng kinh tế, ...

Đáp án cần chọn là: B
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Đáp án:
love life: cuộc sống tình yêu
a good life: 1 cuộc sống tốt
the life of quality: cuộc sống của chất lượng
quality of life: chất lượng cuộc sống
=> and improve quality of life which it launched in 2007.
Tạm dịch:
nâng cao chất lượng cuộc sống mà nó đã ra mắt vào năm 2007.
Đáp án cần chọn là: D
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Đáp án:
sustain (v): duy trì
sustainable (adj): có thể duy trì được
sustainably (adv): mang tính duy trì
sustainability (n): tính bền vững
Chỗ cần điền đứng trước tính từ nên cần 1 danh từ
=> Intel expects to help San Jose create 25,000 clean-tech jobs, drive economic growth, and improve the city's environmental sustainability.
Tạm dịch:
Intel hy vọng sẽ giúp San Jose tạo ra 25.000 việc làm công nghệ sạch, tăng trưởng và cải thiện tính bền vững về môi trường của thành phố

Đáp án cần chọn là: D
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Đáp án:
score (n): điểm số
goal (n): mục đích, bàn thắng
point (n): điểm, chấm
target (n): mục tiêu
Cụm từ: achieve the goal (đạt được mục tiêu)
=> To achieve this goal, Intel will work with the city to track real-time data on air quality, noise pollution, traffic flow,...
Tạm dịch:
Để đạt được mục tiêu này, Intel sẽ làm việc với thành phố để theo dõi dữ liệu thời gian thực về chất lượng không khí, ô nhiễm tiếng ồn, lưu lượng giao thông,...
Đáp án cần chọn là: B
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Đáp án:
town (n): thị trấn
rural (adj): thuộc về nông thôn
urban (adj): thuộc về thành phố
countryside (n): miền quê
=> and other environmental and countryside concerns,...
Tạm dịch:
và các mối quan tâm về môi trường và đô thị,...
Đáp án cần chọn là:
C
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Đáp án:
inhabitants (n): dân cư
residence (n): thời gian cư trú
cavemen (n): người ở hang
officials (n): viên chức
=> which it will then use to encourage inhabitants to reduce emissions by using public transportation or bicycles to get to work or school.
Tạm dịch:
cái mà sau đó sẽ sử dụng để khuyến khích người dân giảm phát thải bằng cách sử dụng phương tiện giao thông công cộng hoặc xe đạp để đi làm hoặc đi học.
Đáp án cần chọn là: A
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Đáp án:
because: bởi vì
when: khi
so: vì
as: như là
=> Smart cities may sound like something of the distant future as many people thought the same thing about smartphones and smart homes.
Tạm dịch:
Thành phố thông minh có thể giống như một cái gì đó của tương lai xa giống như điều tương tự về điện thoại thông minh và ngôi nhà thông minh.
Đáp án cần chọn là: D
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Đáp án: B
anything: bất kỳ cái gì
nothing: không gì
one: một
most: hầu hết
=> If smart cities are anything like these other smart innovations, we will see them appear in our communities sooner rather than later.

Tạm dịch:
Nếu các thành phố thông minh là một cái gì đó giống như những sáng kiến ​​thông minh khác, chúng ta sẽ thấy chúng xuất hiện trong cộng đồng của chúng ta sớm còn hơn là muộn.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X