Este X có công thức phân tử C4H8O2. Thủy phân X trong dung dịch NaOH dư, thu

Xuất bản: 01/04/2022 - Cập nhật: 31/10/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Este X có công thức phân tử C4H8O2. Thủy phân X trong dung dịch NaOH dư, thu được sản phẩm gồm natri propionat và ancol Y. Công thức của Y là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Este X có công thức phân tử C4H8O2. Thủy phân X trong dung dịch NaOH dư, thu được sản phẩm gồm natri propionat và ancol Y. 
C2H5COOCH3 + NaOH → C2H5COONa + CH3OH.
=> Công thức của Y là CH3OH.

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Chất nào sau đây bị hòa tan khi phản ứng với dung dịch NaOH loãng?

Al2O3 bị hòa tan khi phản ứng với dung dịch NaOH loãng.

PTHH: Al2O3 + NaOH → NaAlO2 + H2O

Chất nào sau đây vừa phản ứng với dung dịch NaOH vừa phản ứng với dung dịch HCl?

Alanin vừa phản ứng với dung dịch NaOH vừa phản ứng với dung dịch HCl.
Alanin (C3H7NO2) là một amino axit có mạch hở và có chứa nhóm amino (-NH2) và nhóm carboxyl (-COOH) trong phân tử.

Chất nào sau đây vừa phản ứng với dung dịch NaOH vừa phản ứng với dung dịch HCl?

Ca(HCO3)2 vừa phản ứng với dung dịch NaOH vừa phản ứng với dung dịch HCl,

Ca(HCO3)2 + HCl → CaCl2 + CO2 + H2O

Ca(HCO3)2 + NaOH ​→ CaCO3 ↓ + H2O + NaHCO3

Một hỗn hợp gồm 2 este đều đơn chức. Lấy hai este này phản ứng với dung dịch NaOH đun nóng thì thu được một anđehit no mạch hở và 2 muối hữu cơ, trong đó có 1 muối có khả năng tham gia phản ứng tráng gương. Công thức cấu tạo của 2 este có thể là

Một hỗn hợp gồm 2 este đều đơn chức. Lấy hai este này phản ứng với dung dịch NaOH đun nóng thì thu được một anđehit no mạch hở và 2 muối hữu cơ, trong đó có 1 muối có khả năng tham gia phản ứng tráng gương. Công thức cấu tạo của 2 este có thể là HCOOCH=CHCH3; HCOOC6H5.

Một chất hữu cơ X có công thức C3H9O2N. Cho X phản ứng với dung dịch NaOH đun nhẹ, thu được muối Y và khí Z làm xanh giấy quì tím ẩm. Cho Y tác dụng với NaOH rắn, nung nóng có CaO làm xúc tác thu được CH4. Công thức cấu tạo thu gọn của X là:

Một chất hữu cơ X có công thức C3H9O2N. Cho X phản ứng với dung dịch NaOH đun nhẹ, thu được muối Y và khí Z làm xanh giấy quì tím ẩm. Cho Y tác dụng với NaOH rắn, nung nóng có CaO làm xúc tác thu được CH4. Công thức cấu tạo thu gọn của X là CH3COONH3CH3

Cho các chất sau: Cr(OH)3, CaCO3, Al(OH)3 và Al2O3. Số chất vừa phản ứng với dụng dịch HCl, vừa phản ứng với dung dịch NaOH là

Cho các chất sau: Cr(OH)3, CaCO3, Al(OH)3 và Al2O3. Số chất vừa phản ứng với dụng dịch HCl, vừa phản ứng với dung dịch NaOH là 3: Cr(OH)3, Al(OH)3 và Al2O3.

Cho X có công thức phân tử là C5H8O2, phản ứng với dung dịch NaOH tạo ra muối X1 và chất hữu cơ X2, nung X1 với vôi tôi xút thu được một chất khí có tỉ khối với hiđro là 8; X2 có phản ứng tráng gương. Công thức cấu tạo của X là

Cho X có công thức phân tử là C5H8O2, phản ứng với dung dịch NaOH tạo ra muối X1 và chất hữu cơ X2, nung X1 với vôi tôi xút thu được một chất khí có tỉ khối với hiđro là 8; X2 có phản ứng tráng gương. Công thức cấu tạo của X là CH3COOCH=CHCH3.

Chất nào sau đây vừa phản ứng với dung dịch NaOH vừa phản ứng với dung dịch HCl?

A. AlCl3 chỉ phản ứng được với dung dịch NaOH:

AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3↓ + 3NaCl

B. Al2(SO4)3 chỉ phản ứng được với dung dịch NaOH:

Al2(SO4)3 + 6NaOH → 2Al(OH)3 +3Na2SO4

C. NaAlO2 chỉ phản ứng được với dung dịch HCl:

NaAlO2 + HCl + H2O → Al(OH)3 +NaCl

Cho hai hợp chất hữu cơ X, Y có cùng công thức phân tử là C3H7NO2. Khi phản ứng với dung dịch NaOH, X tạo ra H2NCH2COONa và chất hữu cơ Z ; còn Y tạo ra CH2=CHCOONa và khí T. Các chất Z và T lần lượt là

Hai hợp chất hữu cơ X, Y có cùng công thức phân tử là C3H7NO2. Khi phản ứng với dung dịch NaOH, X tạo ra H2NCH2COONa và chất hữu cơ Z ; còn Y tạo ra CH2=CHCOONa và khí T. Các chất Z và T lần lượt là CH3OH và NH3.

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X