Em hãy đọc câu sai về lôgic diễn đạt sau rồi thực hiện yêu cầu nêu ở dưới từ câu

27/11/2020 40

Câu Hỏi:
Em hãy đọc câu sai về lôgic diễn đạt sau rồi thực hiện yêu cầu nêu ở dưới từ câu hỏi.
Tôi bị ngã hai lần, một lần ở bậc thềm nhà và một lần vào năm 1998.
Yêu cầu:
Trong số các câu sau câu nào đã chữa đúng ?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 8 mới nhất

X