Đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kì, tự lực cánh sinh và tranh

Xuất bản: 15/09/2020 - Cập nhật: 15/09/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Đường lối kháng chiến "toàn dân, toàn diện, trường kì, tự lực cánh sinh và tranh thủ sự ủng hộ của quốc tể" được đề ra trong văn kiện lịch sử nào ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Đường lối kháng chiến "toàn dân, toàn diện, trường kì, tự lực cánh sinh và tranh thủ sự ủng hộ của quốc tể" được đề ra trong lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Hồ Chí Minh (19 - 12 - 1946), chỉ thị Toàn dân kháng chiến của Ban Thường vụ Trung ương Đảng (12-12 -1946) và Kháng chiến nhất định thắng lợi (9/1947)

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 12 mới nhất

X