Đốt cháy hoàn toàn 8,2 gam hợp chất hữu cơ X, thu được 3,36 lít CO2 (đktc), 5,3

03/12/2020 747

Câu Hỏi:
Đốt cháy hoàn toàn 8,2 gam hợp chất hữu cơ X, thu được 3,36 lít CO2 (đktc), 5,3 gam Na2CO3 và 2,7 gam H2O. Khối lượng nguyên tố oxi trong 8,2 gam X là
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
Ta có nCO2 = 0,15; n H20 = 0,15, nNa2CO3 = 0,05.
mX = mC + mH + mO+ mNa = 12 ( n{Na2CO3} + n{CO2} ) + 2nH2O + 23.2.nNa2CO3 + mO
⇒12.(0,15 + 0,05) + 2.0,15 + 46.0,05 + mO = 8,2
⇒mO = 3,2 gam

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X