Động vật nào có số lượng cá thể giảm ... được xếp vào cấp độ rất nguy cấp (CR);

10/11/2020 129

Câu Hỏi:
Động vật nào có số lượng cá thể giảm ... được xếp vào cấp độ rất nguy cấp (CR); giảm ... thì được xếp vào cấp độ nguy cấp (EN) ; giảm sút ... thì được xếp ở cấp độ sẽ nguy cấp (VU).
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 7 mới nhất

X