Dòng nào sau đây xác định không đúng vị trí của việc Thúy Kiều trao duyên cho

08/12/2020 137

Câu Hỏi:
Dòng nào sau đây xác định không đúng vị trí của việc Thúy Kiều trao duyên cho Thúy Vân?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Chọn đáp án: C
Dòng xác định không đúng vị trí của việc Thúy Kiều trao duyên cho Thúy Vân: Trước đêm Kim Trọng và Thúy Kiều thề nguyện.

Lựu (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 10 mới nhất

X