Đoạn trích Hồi trống Cổ thành thuộc hồi nào?

07/12/2020 47

Câu Hỏi:
Đoạn trích Hồi trống Cổ thành thuộc hồi nào?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Chọn đáp án: D
Đoạn trích Hồi trống Cổ thành thuộc hồi 28.

Lựu (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 10 mới nhất

X