Điền từ thích hợp vào chỗ trống. Các dụng cụ đốt nóng bằng điện như bếp điện,

27/11/2020 28

Câu Hỏi:
Điền từ thích hợp vào chỗ trống.
Các dụng cụ đốt nóng bằng điện như bếp điện, bàn là ............ với hiệu điện thế ............ hiệu đện thế định mức.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 7 mới nhất

X