Diện tích của nước nào sau đây đứng hàng thứ ba trên thế giới (năm 2005)?

Xuất bản: 25/11/2020 - Cập nhật: 25/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Diện tích của nước nào sau đây đứng hàng thứ ba trên thế giới (năm 2005)?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 11 mới nhất

X