Điểm mới của phong trào 1930-1931 so với các phong trào cách mạng trước khi Đảng

Xuất bản: 22/12/2020 - Cập nhật: 22/12/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Điểm mới của phong trào 1930-1931 so với các phong trào cách mạng trước khi Đảng ra đời

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Phong trào 1930 – 1931 có nhiều điểm mới so với các phong trào cách mạng trước khi Đảng ra đời:

- Tính triệt để: nhằm trúng hai kẻ thù của dân tộc là đế quốc và phong kiến, không ảnh tưởng về kẻ thù dân tộc.

- Quy mô: tạo thành một phong trào rộng lớn khắp cả nước, của nông dân, công nhân và các tầng lớp lao động khác và có tính thống nhất cao.

- Hình thức phong phú: mít tinh, biểu tình, diễ thuyết, biểu tình có vũ trang, …

- Phong trào đã hình thành khối liên minh công – nông, công nhân và nông dân đã đoàn kết cùng nhau trong đấu tranh cách mạng.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử Thi mới nhất

X