Đem lai phân tích các cá thể có kiểu hình trội ở F2trong phép lai của Menđen, ta

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Đem lai phân tích các cá thể có kiểu hình trội ở F2trong phép lai của Menđen, ta sẽ thu được kết quả nào sau đây?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Các cá thể có kiểu hình trội F2 trong phép lai của Menđen gồm: 1/3 AA : 2/3 Aa
Lai phân tích: AA x aa → 100% Aa
Lai phân tích: Aa x aa → 1/2 Aa : 1/2 aa
→ Fb: 1/3 Aa : 2/3 x (1/2 Aa : 1/2 aa) = 2/3 Aa : 1/3 aa

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X