Để trung hòa 15 gam chất béo có chỉ số axit là 7 thì cần m gam NaOH. Giá trị

Xuất bản: 20/08/2020 - Cập nhật: 08/12/2021 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Để trung hòa 15 gam chất béo có chỉ số axit là 7 thì cần m gam NaOH. Giá trị của m là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Chỉ số axit là số miligam KOH cần để trung hòa gốc axit có trong 1 gam chất béo
⇒ $n_{COOH} = n_{KOH}$ cần thiết =$\dfrac{7*15*10^3}{56}$ = 0,001875 mol
⇒ $n_{NaOH}$ = $n_{COOH}$ = 0,001875 mol
⇒ m = 0,075 g

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 12 mới nhất

X