Để sửa đổi Luật Giáo dục, cơ quan nào có thẩm quyền quyết định?

11/11/2020 2,237

Câu Hỏi:
Để sửa đổi Luật Giáo dục, cơ quan nào có thẩm quyền quyết định?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd 7 mới nhất

X