Đầu thần chưa rơi xuống, xin bệ hạ đừng lo là câu nói của nhân vật lịch sử nào?

Xuất bản: 17/11/2020 - Cập nhật: 17/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

"Đầu thần chưa rơi xuống, xin bệ hạ đừng lo" là câu nói của nhân vật lịch sử nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

"Đầu thần chưa rơi xuống, xin bệ hạ đừng lo" là câu nói của Trần Thủ Độ.
Trong cuộc kháng chiến chống quân Mông Cổ lần thứ nhất, trước thế giặc mạnh, vua Trần lo lắng hỏi ý kiến của thái sư Trần Thủ Độ. Ông đã trả lời "Đầu thần chưa rơi xuống, xin bệ hạ đừng lo".

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 7 mới nhất

X