Dấu hiệu ở đây là gì?(6)

02/12/2020 3

Câu Hỏi:
Tuổi nghề của một số giáo viên trong một trường THCS được ghi lại ở bảng sau
Dấu hiệu ở đây là gì?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 7 mới nhất

X